Big update!Introducing GitHub Bot Commands. Learn more
Socket
Log inDemoInstall

fca-horizon-remake

Package Overview
Dependencies
27
Maintainers
1
Versions
143
Issues
File Explorer

Advanced tools

fca-horizon-remake

Facebook Chat Api Được Remake Bới Horizon Chống Get (available) Và Pay Acc (whynot?)

    31.40.24unpublished
    NPM

Version published
Maintainers
1
Weekly downloads
12,559
increased by170.67%

Weekly downloads

Readme

Source

Notification !

Lưu Ý! Đây Là Sản Phẩm Được Horizon Remake Chính Bởi Facebook-Chat-Api(Mod của: Fca-Xuyen-Get(bị xóa) bao gồm tác giả UIRI từ trước và Tác giả chính: Schmavery, Tác Giả Hiện Tại Không Chịu Trách Nghiệm Nào ! ), Nếu Có Lỗi Hãy Thử Sử Dụng Sang Sản Phẩm Khác !

Support For :

  • Support English, VietNamese !,
  • All bot if using listenMqtt first.

Api Cho ChatBot Messenger

Facebook Đã Có Và Cho Người Dùng Tạo Api Cho Chatbots 😪 Tại Đey => Đây Nè.

Api Này Có Thể Khiến Cho Bạn Payy Acc Như Cách Acc Bạn Chưa Từng Có, Hãy Chú Ý Nhé =))

Lưu Ý ! Nếu Bạn Muốn Sài Api Này Hãy Xem Document Tại Đây Nè.

Tải Về

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng, Hãy Tải Nó Bằng Cách:

npm i fca-horizon-remake

or

npm install fca-horizon-remake

Nó Sẽ Tải Vô node_modules (Lib Của Bạn) - Lưu Ý Replit Sẽ Không Hiện Đâu Mà Tìm 😪

Tải Bản Mới Nhất Hoặc Update

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng Phiên Bản Mới Nhất Hay Cập Nhật Thì Hãy Vô Terminal Hoặc Command Promt Nhập :

npm install fca-horizon-[email protected]

Hoặc

npm i fca-horizon-[email protected]

Nếu Bạn Muốn Test Api

Lợi Ích Cho Việc Này Thì Bạn Sẽ Không Tốn Thời Gian Pay Acc Và Có Acc 😪 Hãy Sử Dụng Với Tài Khoản Thử Nghiệm => Facebook Whitehat Accounts.

Cách Sử Dụng

const login = require("fca-horizon-remake"); // lấy từ lib ra // đăng nhập login({email: "Gmail Account", password: "Mật Khẩu Facebook Của Bạn"}, (err, api) => { if(err) return console.error(err); // trường hợp lỗi // tạo bot tự động nhái theo bạn: api.listenMqtt((err, message) => { api.sendMessage(message.body, message.threadID); }); });

Kết Quả Là Nó Sẽ Nhái Bạn Như Hình Dưới: screen shot 2016-11-04 at 14 36 00

Nếu Bạn Muốn Sử Dụng Nâng Cao Thì Hãy Sử Dụng Các Loại Bot Được Liệt Kê Ở Trên !

Danh Sách

Bạn Có Thể Đọc Full Api Tại => here.

Cài Đặt Cho Mirai:

Bạn Cần Vô File Mirai.js,Sau Đó Tìm Đến Dòng

var login = require('tùy bot'); /* Có thể là : var login = require('@maihuybao/fca-Unofficial'); var login = require('fca-xuyen-get'); var login = require('fca-unofficial-force'); ... */

Và Thay Nó Bằng:

var login = require('fca-horizon-remake')

Sau Đó Thì Chạy Bình Thường Thôi !

Tự Nghiên Cứu

Nếu Bạn Muốn Tự Nghiên Cứu Hoặc Tạo Bot Cho Riêng Bạn Thì Bạn Hãy Vô Cái Này Đọc Chức Năng Của Nó Và Cách Sử Dụng => Link


Lưu Lại Thông Tin Đăng Nhập.

Để Lưu Lại Thì Bạn Cần 1 Apstate Kiểu (Cookie, etc,..) Để Lưu Lại Hoặc Là Sử Dụng Mã Login Như Trên Để Đăng Nhập !

Và Chế Độ Này Đã Có Sẵn Trong 1 Số Bot Việt Nam Nên Bạn Cứ Yên Tâm Nhé !

Hướng Dẫn Với Appstate

const fs = require("fs"); const login = require("fca-horizon-remake"); var credentials = {email: "FB_EMAIL", password: "FB_PASSWORD"}; // thông tin tk login(credentials, (err, api) => { if(err) return console.error(err); // đăng nhập fs.writeFileSync('appstate.json', JSON.stringify(api.getAppState(), null,'\t')); //tạo appstate });

Hoặc Dễ Dàng Hơn ( Chuyên Nghiệp ) Bạn Có Thể Dùng => c3c-fbstate Để Lấy Fbstate And Rename Lại Thành Apstate Cũng Được ! (appstate.json)


FAQS

FAQS => Link

Keywords

FAQs

What is fca-horizon-remake?

security holding package

Is fca-horizon-remake popular?

The npm package fca-horizon-remake receives a total of 11,873 weekly downloads. As such, fca-horizon-remake popularity was classified as popular.

Is fca-horizon-remake well maintained?

We found that fca-horizon-remake demonstrated a healthy version release cadence and project activity because the last version was released less than a year ago.It has 0 open source maintainers collaborating on the project.

Last updated on 23 Jan 2023

Did you know?

Socket installs a Github app to automatically flag issues on every pull request and report the health of your dependencies. Find out what is inside your node modules and prevent malicious activity before you update the dependencies.

Install Socket
Socket[email protected]

Product

Stay in touch

Get open source security insights delivered straight into your inbox.


  • Terms
  • Privacy
  • Security

Made with ⚡️ by Socket Inc